Weapons of Note

Mycenaean_Treasure
Examples of Mycenean Swords

We have had a discussion about the parts of armor and clothing, which did include some of the words for weapons, and Helene Emeriaud shared a gallery of images related to the subject, so now I would like to focus on the passages that describe the weapons themselves in more detail. In particular, I am interested in the passages where the weapons almost have a fame of their own, a micro-narrative which perhaps gives their history, or maybe where they almost seem to have a mind of their own, as if they were animate.

Here is a description of Hector, carrying his spear when he enters the house of Alexandros:

Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει
while Hector had gone to the beautiful house of Alexandros

καλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ᾽ ἄριστοι
, which he himself had prepared with the men who then were the best

ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες,
carpenters/builders in Troy with the rich soil;

οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν
they made for him the inner room and the home and the courtyard

ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρῃ.
near Priam’s and Hector’s in the upper part of the city.

ἔνθ᾽ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ
Then Hector dear to Zeus went in, and—in his hand—

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ: πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς
his spear of eleven cubits: and before the spear [shaft], shone

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.
the bronze point, and around it a ring of gold gleamed.
(Iliad 6 313–320)

There are several things to note in this passage. One is that there is a lot of alliteration. That flags to me that the passage is more than just a filler description.

Bronze Greek weapons, National Archaeological Museum of Athens

Second, the way the spear is described as being mounted with a bronze tip reminds me of how Hector is also marked here and in the rest of Scroll 6 in particular with a focus on his bronze helmet; it is as if the spear itself is matching his description. There is an epithet describing Hector which recurs several times in the surrounding passages: κορυθαίολος [koruthaiolos], ‘with glancing helmet’; the word is almost exclusively used to refer to Hector [38 times throughout Iliad as a whole referring to Hector, and once to Ares ]

The spear itself is notable for its size: eleven cubits would be about 16 feet 6 inches, or 503 centimeters.

The gold band fixes the spear-point to the shaft, or is at least an outer decoration, marking it as high status or special.

Are there other passages where a weapon is singled out in a similar way?

Here is another passage, which has already been discussed in the forum with reference to exhortation:

Achilles recognizes Lycaon, whom he had previously captured and ransomed, and feels as if the warriors he has previously killed can come back to fight again.

So pondered he, and abode; but the other drew nigh him, dazed, [65] eager to touch his knees, and exceeding fain of heart was he to escape from evil death and black fate. Then goodly Achilles lifted on high his long spear, eager to smite him, but Lycaon stooped and ran thereunder, and clasped his knees; and the spear passed over his back and was stayed in the ground, [70] albeit fain to glut itself with the flesh of man. Then Lycaon besought him, with the one hand clasping his knees while with the other he held the sharp spear, and would not let it go
(Iliad 21 64–73, Murray)

Amphora_warriors_Louvre_E866ὣς ὅρμαινε μένων: ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπὼς
65γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ
ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν.
ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Ἀχιλλεὺς
οὐτάμεναι μεμαώς, ὃ δ᾽ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων
κύψας: ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ
70ἔστη ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο.
αὐτὰρ ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων,
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει:
(on Perseus)

Not only is the spear described as if it were “striving to glut itself”, but Lycaon grasps the spear as well as Achilles’ knees. Now there could be a practical reason: he does not want Achilles to retrieve the spear. But it seems to me that he is almost supplicating the spear as well as Achilles.

The passage is alliterative, too.

What other passages might suggest animation of a weapon?

The bow of Pandaros has its own micro-narrative backstory:

[105] Straightway he uncovered his polished bow of the horn of a wild ibex, that himself on a time had smitten beneath the breast as it came forth from a rock, he lying in wait the while in a place of ambush, and had struck it in the chest, so that it fell backward in a cleft of the rock. From its head the horns grew to a length of sixteen palms; [110] these the worker in horn had wrought and fitted together, and smoothed all with care, and set thereon a tip of gold. This bow he bent, leaning it against the ground, and laid it carefully down; and his goodly comrades held their shields before him, lest the warrior sons of the Achaeans should leap to their feet [115] or ever Menelaus, the warlike son of Atreus, was smitten. Then opened he the lid of his quiver, and took forth an arrow, a feathered arrow that had never been shot, freighted with dark pains; and forthwith he fitted the bitter arrow to the string, and made a vow to Apollo, the wolf-born god, famed for his bow, [120] that he would sacrifice a glorious hecatomb of firstling lambs, when he should come to his home, the city of sacred Zeleia. And he drew the bow, clutching at once the notched arrow and the string of ox’s sinew: the string he brought to his breast and to the bow the iron arrow-head. But when he had drawn the great bow into a round, [125] the bow twanged and the great bowstring sang aloud, and the keen arrow leapt, eager to wing its way amid the throng.
(Iliad 4 105–120, Murray)

Scythians_shooting_with_bows_Kertch_antique_Panticapeum_Ukrainia_4th_century_BCEαὐτίκ᾽ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι
βεβλήκει πρὸς στῆθος: ὃ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει:
110καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
πᾶν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
ἀγκλίνας: πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι
μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
115πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν.
αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ἰὸν
ἀβλῆτα πτερόεντα μελαινέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων:
αἶψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν,
εὔχετο δ᾽ Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ
120ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια:
νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε,
125λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ᾽ ἴαχεν, ἆλτο δ᾽ ὀϊστὸς
ὀξυβελὴς καθ᾽ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
(on Perseus)

Pandaros has a very personal relationship with the bow, having fashioned it himself from the horn of an ibex that he had shot, and so had once been a living being itself. Like Hector’s spear, it is a large weapon; the horn was sixteen palms long, about 48 inches or 122cm. It, too, has a gold tip, marking it out as a special weapon.

The description of the bowstring’s sound is noted in Autenrieth’s dictionary (available on Perseus): “ἴαχεν [ἰάχω] = cry loud and sharply, shriek, scream; of applause, the cry of battle, of wounded men…..; transferred to inanimate objects, the ‘twanging’ of the bow-string; the ‘blare’ of the trumpet; ‘hissing’ of hot iron in water; ‘crackling’ of fire; but the Eng. words do not involve a personification like the Greek. ”

And once in flight, the arrow, like Achilles’ spear, desires earnestly to hit someone.

Again the weapon comes across as animate, and the micro-narrative gives it its own moment of kleos.

Where else does a weapon have a history, a micro-narrative of its own? What does that story tell us about the weapon, or its owner, or the situation in which it is being used?

Join me in the forum to discuss these and other weapons!

Image credits

Bronze Greek Weapons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Ruth van Mierlo, Examples of Mycenean swords, Creative Commons Attribution 2.5 Generic license
Amphora: Warriors, Louvre, Wikimedia Commons
PHGCOM, Scythians Shooting with Bows, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

__

Sarah Scott is a technical author who lives in Scotland. She has taken part in all three iterations of HeroesX, being one of the Community TAs in v2 and v3, and has a lifelong love of language, literature, and learning.